CHỨNG NHẬN ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng giúp cho doanh nghiệp ổn định được chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thông qua cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng: ISO 9001 (Công nhận UKAS, SAC)

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng: ISO 9001 (Công nhận UKAS, SAC)

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 với phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 hiện đang được áp dụng rộng rãi trên toàn Thế giới. ISO 9001 mang lại lợi ích cho tổ chức thông qua việc cải tiến liên tục hiệu suất của các quá trình và hiệu quả hệ thống trong việc cung cấp sản phẩm/dịch …

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

Các hệ thống quản lý thường được tích hợp cùng ISO 9001:2015

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP (IMS) Hệ thống quản lý tích hợp IMS là việc doanh nghiệp hoặc một tổ chức có thể sử dụng duy nhất một hệ thống quản lý chung để quản lý toàn bộ các quá trình có liên quan tới các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác nhằm đáp ứng các mục tiêu của …

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp (phần 1)

VỀ ISO 9001 ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động, qua đó chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo lập …