Chứng nhận Quy trình hàn theo ISO 15614

Chứng nhận quy trình hàn bao gồm xác minh sự phù hợp của Thông số quy trình hàn (WPS) với tiêu chuẩn tham chiếu ISO 15614 bằng cách đánh giá tại chỗ và trong phòng thí nghiệm các mẫu hàn, phương pháp và thiết bị được sử dụng. Dựa trên tài liệu chứng nhận về hồ sơ chất lượng quy trình hàn (WPQR) do AJA cấp, công ty sẽ có thể ban hành thông số quy trình hàn (WPS) của riêng mình.

AJA đang trong quá trình xin công nhận ACCREDIA cho chứng nhận quy trình hàn.