Chứng nhận ISO 27001: Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Tiêu chuẩn ISO 27001 phiên bản mới nhất là ISO 27001:2013 cung cấp các yêu cầu để kiểm soát, đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn có của thông tin được áp dụng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực.

Một lỗ hổng trong việc bảo vệ thông tin khách hàng có thể dẫn đến mất mát to lớn về kinh tế, danh tiếng và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về pháp lý. Nhiều tổ chức lớn và các cơ quan nếu ra yêu cầu đối với các nhà cung cấp dịch vụ rằng tài sản trí tuệ và dữ liệu khách hàng của họ phải được bảo mật và do đó yêu cầu phải có chứng nhận ISO 27001.

Chứng nhận ISO 27001 ISMS cho phép doanh nghiệp đảm bảo an toàn thông tin của tổ chức đối tác và khách hàng; giúp cho hoạt động của tổ chức luôn thông suốt và an toàn; Nâng cao uy tín của tổ chức, tăng sức cạnh tranh; tạo lòng tin với đối tác, khách hàng; thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa và tăng cơ hội hợp tác quốc tế