Chứng nhận ISO 45001: Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp (Công nhận UKAS, SAC)

Tiêu chuẩn ISO 45001 phiên bản mới nhất ISO 45001:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn được phát triển để giúp các tổ chức thực hiện các hành động cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe và được chấp nhận rộng rãi như là chuẩn mực cho lĩnh vực này. Một hệ thống quản lý tuân thủ ISO 45001:2018 cho phép các tổ chức nhận biết và kiểm soát tất cả các rủi ro liên quan đến các tình huống khẩn cấp và thường xuyên, giảm dần nguy cơ của tổ chức. ISO 45001 có thể dễ dàng áp dụng trong tất cả các lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Vận hành một hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 giúp giảm tai nạn cũng như các chi phí liên quan thương tích và bệnh tật; nó cũng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì và thể hiện sự tuân thủ các quy định mới nhất về an toàn. Hơn nữa, chứng nhận ISO 45001 thể hiện cam kết của doanh nghiệp về an toàn lao động đối với khách hàng, các bên liên quan, nhân viên và cải thiện hình ảnh tổ chức.