Công bố về môi trường, ghi nhãn môi trường theo ISO 14021

Tiêu chuẩn ISO 14021 quy định các yêu cầu để tự công bố về môi trường, bao gồm các công bố bằng lời văn, bằng biểu tượng, hình vẽ lên trên sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn mô tả các thuật ngữ được lựa chọn dùng thông dụng trong các công bố về môi trường và đưa ra các yêu cầu mức độ sử dụng các thuật ngữ đó. Tiêu chuẩn này cũng mô tả sự đánh giá và phương pháp luận kiểm tra xác nhận chung đối với việc tự công bố về môi trường, đánh giá đặc trưng và phương pháp kiểm tra xác nhận đối với các hình thức công bố trong tiêu chuẩn này đảm bảo tính tin cậy trong các công bố về môi trường do các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ tiến hành hoặc do bất cứ ai có lợi ích từ việc công bố đó thực hiện.

AJA triển khai chương trình chứng nhận sản phẩm thông qua đó xác minh sự tuân thủ của Công bố môi trường dưới hình thức tự công bố đối chiếu với các yêu cầu của tiêu chuẩn UNI EN ISO 14021:2016.