CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

AJA Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, CE, UNI, PEFC, …) trong nhiều lĩnh vực.

Chứng nhận sản phẩm cấp bởi AJA Việt Nam giúp doanh nghiệp thâm nhập dễ dàng hơn vào thị trường châu Âu cũng như các thị trường quốc tế khác.

Chứng nhận PEFC – CoC: Chuỗi hành trình sản phẩm nguồn gốc từ rừng

Chứng nhận PEFC – CoC: Chuỗi hành trình sản phẩm nguồn gốc từ rừng

PEFC - CoC là chứng nhận đảm bảo các sản phẩm từ gỗ có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt, giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp. PEFC là bằng chứng hoạt động kinh doanh của công ty đang tuân thủ các quy định bắt buộc để tiếp cận vào thị trường toàn …

Chứng nhận Quy trình hàn theo ISO 15614

Chứng nhận Quy trình hàn theo ISO 15614

Chứng nhận quy trình hàn bao gồm xác minh sự phù hợp của Thông số quy trình hàn (WPS) với tiêu chuẩn tham chiếu ISO 15614 bằng cách đánh giá tại chỗ và trong phòng thí nghiệm các mẫu hàn, phương pháp và thiết bị được sử dụng. Dựa trên tài liệu chứng nhận về hồ sơ chất lượng quy trình hàn (WPQR) do …

Chứng nhận cung cấp dịch vụ năng lượng theo UNI 11352:2014

Chứng nhận cung cấp dịch vụ năng lượng theo UNI 11352:2014

Tiêu chuẩn UNI CEI 11352:2014 xác định các yêu cầu đối với các công ty cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCo). Một ESCo được chứng nhận theo tiêu chuẩn này có thể cung cấp các hợp đồng bảo đảm kết quả cho khách hàng của mình. ESCo thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng vì lợi ích của khách hàng bằng …

Công bố về môi trường, ghi nhãn môi trường theo ISO 14021

Công bố về môi trường, ghi nhãn môi trường theo ISO 14021

Tiêu chuẩn ISO 14021 quy định các yêu cầu để tự công bố về môi trường, bao gồm các công bố bằng lời văn, bằng biểu tượng, hình vẽ lên trên sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn mô tả các thuật ngữ được lựa chọn dùng thông dụng trong các công bố về môi trường và đưa ra các yêu cầu mức độ sử dụng các thuật ngữ …