CE MARKING CONFORMITY CERTIFICATION

(Tiếng Việt)

Chỉ thị Vật liệu xây dựng 305/2011/EU được EU thông qua năm 2011 và có hiệu lực từ 2013. Theo đó, tất cả các vật liệu xây dựng được chào bán trong Khu vực Kinh tế châu Âu phải được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu hài hòa có liên quan và gắn dấu CE.

AJA đóng vai trò bên thứ ba được ủy quyền (Cơ quan thông báo) bởi Ủy ban châu Âu thực hiện đánh giá sự phù hợp cần thiết để gắn dấu CE. (Thông báo N. 2309)

Với tư cách là cơ quan được thông báo cho các chỉ thị an toàn sản phẩm vật liệu xây dựng của EU, AJA là lựa chọn đầu tiên cho các khách hàng cần dịch vụ chứng nhận gắn dấu CE đáng tin cậy.