ISO 14001 CERTIFICATION

(Tiếng Việt)

Chứng nhận ISO 14001 giúp đáp ứng yêu cầu tại Nghị định 40/2019 về hướng dẫn thi hành Luật Môi trường tại Việt Nam

Environmental Management System: ISO 14001 (UKAS)

Environmental Management System: ISO 14001 (UKAS)

ISO 14001:2015 standard provides support to assess the company’s environmental impact and identifies the requirements for an environmental management system. It defines a framework that an organization can follow to identify impacts on the environment, implement a system of controls to prevent …